Alternation logo

By NE1fm 102.5 on February 2, 2012

Alternation logo